Новини Юстиції Хмельниччини


Пресцентр 6 Грудня 2018 р.

З 01.01.2019 року набудуть чинності зміни до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»

З 01.01.2019 року набудуть чинності зміни до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»

З 1 січня 2019 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 року за №2498-VIII, яким вносяться зміни до низки нормативно-правових актів.
Так, інформуємо про зміни, які вносяться до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».
Зокрема, преамбулу Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»доповнено словами «особливості розпорядження землями та використання земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)».
У статтях 3 «Підстави для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)» і 4 «Особливості виділення в натурі (на місцевості)земельних ділянок єдиним масивом у спільну власність власникам земельних часток (паїв)» слова "чи районної державної адміністрації" в усіх відмінках виключити;
У статті 5 у назві слова "та районних державних адміністрацій" виключити; у частині першій в абзаці першому слова "та районні державні адміністрації" виключити; в абзаці другому слова "і видачі документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку" виключити; абзац десятий після слів "(на місцевості)" доповнити словами "та земель, що залишилися у колективній власності"; в абзаці одинадцятому слова "видачі державних актів на право" замінити словами "державної реєстрації права"; абзац дванадцятий виключити;
частину другу виключити;
Нова редакція: «Стаття 5. Повноваження сільських, селищних, міських радщодо виділення в натурі (на місцевості) земельних  ділянок власникам земельних часток (паїв) 
   Сільські,  селищні,  міські  ради в межах їх повноважень щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості):
розглядають заяви  власників  земельних  часток  (паїв)  щодо виділення їм в натурі (на місцевості) земельних ділянок;
приймають рішення  щодо  виділення  земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості);
уточняють списки осіб,  які мають право  на  земельну  частку (пай);
уточняють місце розташування, межі і площі сільськогосподарських  угідь, які   підлягають   розподілу   між власниками земельних часток (паїв);
укладають із   землевпорядними   організаціями   договори  на виконання робіт із землеустрою  щодо  виділення  земельних  часток (паїв)  у  натурі  (на  місцевості)  та  виготовлення  відповідної документації  із  землеустрою,  якщо  такі  роботи  виконуються за рахунок  місцевого бюджету;
сприяють в укладанні договорів на  виконання  землевпорядними організаціями робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв)  у  натурі (на місцевості), якщо такі роботи виконуються за рахунок  осіб,  які  мають  право на земельну частку (пай), або за рахунок  коштів  підприємств, установ та організацій, що орендують земельні  частки  (паї), проектів технічної допомоги тощо;
надають землевпорядним організаціям уточнені списки осіб, які мають право на земельну частку (пай);
розглядають та    погоджують    проекти    землеустрою   щодо організації території земельних часток (паїв);
організовують проведення  розподілу  земельних  ділянок   між особами, які мають право на виділення їм земельних часток (паїв) у натурі  (на  місцевості)  та  земель,  що залишилися у колективній власності,  в  порядку,  визначеному  цим Законом;
оформляють  матеріали  обміну  земельними  частками  (паями), проведеного   за   бажанням  їх  власників  до  моменту  державної реєстрації   права   власності   на   земельну  ділянку.
 
  У статті 7 «Розробка і затвердження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)»: у частині першій слова "чи районною державною адміністрацією" виключити;
  частини другу і четверту викласти в такій редакції:
«У проекті землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) визначаються місце розташування земельних ділянок, їх межі та площі сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), а також земельних ділянок, що передаються у комунальну власність, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні»;
«Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), виключаються землі, що підлягають передачі у комунальну власність територіальної громади села, селища, міста, на території якої вони розташовані:
деградовані, малопродуктивні, техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;
заболочені землі;
землі, на яких розташовані розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені в установленому законодавством порядку;
землі під полезахисними лісовими смугами;
землі під водними об’єктами;
землі під господарськими шляхами, прогонами, польовими дорогами, у тому числі запроектованими у проекті землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
землі, які відповідно до закону не можуть перебувати у приватній власності;
землі під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна;
землі, які передаються до запасу та резервного фонду;
інші землі несільськогосподарського призначення";
 
  У статті 9 «Розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)» у частині першій слова "чи районною державною адміністрацією" виключити; у частині четвертій слова "чи районною державною адміністрацією" виключити, а слова "видачі державних актів на право" замінити словами "державної реєстрації права". 
 
  В абзаці першому частини першої статті 10 «Забезпечення гласності щодо виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)» слова "та районна державна адміністрація" виключити;
 
    Частину першу статті 11 «Особливості встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)» після слів "території земельних часток (паїв)" доповнити словами "технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель";
 
    Статтю 12 «Оформлення державних актів на право власності на земельну ділянку власникам земельних часток(паїв)» виключено.
 
    Викладенов новій редакції статтю 13 
«Стаття 13. Використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) 
  Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).
  Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).
Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження.
  У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.
 Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.
  За позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).
  Протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям)";
 
  У частині третій статті 14 слова "та районні державні адміністрації" виключено.
 
Доповнено статтею 14-1 такого змісту:
   «Стаття 14-1. Особливості використання та розпорядження землями, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства
  У разі якщо власники земельних часток (паїв) після розподілу земельних ділянок, що підлягали паюванню, до 1 січня 2019 року не прийняли рішення про розподіл інших земель, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, що не було припинено як юридична особа, та якщо такі землі не передані у власність у порядку, визначеному законом, розподіл таких земель проводиться згідно з вимогами цієї статті за згодою більшості осіб, визначених абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).
  Організація розподілу земель, що залишилися у колективній власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою, на території якої такі землі розташовані.
  З метою інформування осіб, зазначених у частині першій цієї статті, про проведення розподілу земель, що залишилися у колективній власності, сільська, селищна, міська рада розміщує у загальнодоступних місцях відповідних населених пунктів, публікує у друкованих засобах масової інформації районної державної адміністрації або районної ради та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті (за наявності) оголошення про проведення зборів осіб, визначених абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).
   В оголошенні повідомляються:
мета, дата, місце і час проведення зборів;
прізвище, номер службового телефону особи, в якої можна отримати інформацію щодо проведення зборів.
  Розподіл земельних ділянок проводиться за умови реєстрації більшості осіб, визначених в абзацах другому - четвертому частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю).
   Збори веде сільський, селищний, міський голова або уповноважена відповідною радою особа.
Землі, зазначені у частині четвертій статті 7 цього Закону, які залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, підлягають безоплатній передачі до комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані.
Сільськогосподарські угіддя, які підлягали паюванню, однак не були передані до приватної, державної або комунальної власності у порядку, визначеному законом, за рішенням зборів осіб, визначених абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), можуть бути розпайовані у порядку, встановленому цим Законом.
   У разі якщо земельні ділянки, зазначені у частинах сьомій - восьмій цієї статті, не були сформовані як об’єкти цивільних прав, їх формування може здійснюватися за проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. Визначення меж земельних ділянок, зазначених у абзаці дев’ятому частини четвертої статті 7 цього Закону, здійснюється з урахуванням будівельних норм, державних стандартів і норм.
  За результатами розподілу оформляється протокол, що підписується особами, які брали участь у зборах, головуючим та секретарем зборів.
  До протоколу додається список реєстрації учасників зборів, засвідчений їхніми підписами. Кожен аркуш зазначеного списку підписується головуючим та секретарем зборів і скріплюється печаткою сільської, селищної, міської ради.
  Секретар зборів у дводенний строк після закінчення зборів подає протокол сільській, селищній, міській раді.
 Після отримання протоколу зборів сільська, селищна, міська рада протягом місяця приймає рішення про затвердження протоколу розподілу земельних ділянок та прийняття у комунальну власність відповідних земель. Це рішення та протокол зборів є підставою для державної реєстрації права власності територіальної громади та/або громадян на відповідні земельні ділянки.
  До державної реєстрації права власності на земельні ділянки, що залишилися у колективній власності, сільська, селищна, міська рада може надати такі земельні ділянки в оренду на строк до державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки.
  Передача в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок у масиві земель сільськогосподарського призначення, що залишилися у колективній власності, здійснюється з урахуванням вимог, визначених частиною п’ятою статті 37-1 Земельного кодексу України.
 Розподіл між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок, має бути здійснений до 1 січня 2025 року.
  У разі якщо до 1 січня 2025 року протокол про розподіл земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між особами, визначеними абзацами другим - четвертим частини першої статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), не оформлений у порядку, визначеному цією статтею, та не поданий на затвердження органу місцевого самоврядування, вважається, що суб’єкти права колективної власності відмовилися від права колективної власності на землю, а зазначені землі (крім невитребуваних часток (паїв) і сформованих за їх рахунок земельних ділянок, а також нерозподілених земельних ділянок) передаються у комунальну власність в порядку визнання майна безхазяйним".

 Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

© Всі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Головному територіальному управлінню юстиції у Хмельницькій області