Новини

Запитуєте - відповідаємо!

Запитуєте - відповідаємо!
  До Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області звернувся громадянин зі скаргою стосовно невиплати орендарем орендної плати та земельного податку згідно укладеного договору оренди землі (інформація станом на 27.11.2019 р.)
 
   Відповідь. відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються нормами Земельного кодексу України, Закону України “Про оренду землі” (далі – Закон) та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі. 
 
Так, положеннями статті 1, 13 Закону зазначено, що оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідне орендареві для провадження підприємницької та інших видів діяльності.  
 
Відповідно до пункту третього частини першої статі 15 Закону істотними умовами договору оренди землі є, зокрема, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.  
 
Нормами статті 31 Закону визначено підстави припинення договору оренди землі. Так, відповідно до частини третьої вказаної статті Закону договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.
 
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором.
 
Інформуємо, що відповідно до статті 32 Закону на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 та 25 Закону та умовами договору, зокрема, у разі несвоєчасного внесення орендарем орендної плати. 
 
Водночас, статтею 141 Земельного кодексу України визначено підстави припинення користування земельною ділянкою у разі систематичної несплати земельного податку або орендної плати.
 
При цьому, частиною другою статті 651 Цивільного кодексу України визначено, що договір може бути зокрема розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
 
Звертаємо увагу, що відповідно до статті 34 Закону, у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця. У разі невиконання орендарем обов’язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов’язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки. 
 
Також зазначаємо, що у разі несплати орендарем заборгованості по орендних платежах та земельному податку, у строки визначені договорами оренди, орендодавець може стягнути її у спрощеному судовому порядку, який передбачений Розділом ІІ Цивільного процесуального кодексу України, шляхом подання заяви про видачу судового наказу.  
 
Так, частиною другою статті 160 ЦПК України визначено, що із заявою про видачу судового наказу може звернутися, зокрема, особа, якій належить право вимоги.  
 
Нормами статті 162 ЦПК України визначено, що заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності. 
 
Статтею 163 ЦПК України визначено форму і зміст заяви про видачу судового наказу. Так, заява про видачу судового наказу подається до суду у письмовій формі та підписується заявником або його представником. У заяві повинно бути зазначено:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) прізвище, ім’я та по батькові заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника (для фізичних осіб - громадян України), а також офіційні електронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують боржника;
3) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) представника заявника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;
4) вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
5) перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.
3. До заяви про видачу судового наказу додаються:
1) документ, що підтверджує сплату судового збору;
2) документ, що підтверджує повноваження представника, якщо заява підписана представником заявника;
3) копія договору, укладеного в письмовій (в тому числі електронній) формі, за яким пред’явлено вимоги про стягнення грошової заборгованості;
4) інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.
З огляду на викладене вважаємо, що належне та ефективне відновлення майнових прав орендодавця можливе виключно в судовому порядку, шляхом звернення  до суду із заявою про видачу судового наказу, або із відповідною позовною заявою.