Новини

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу

Інформаційна рубрика з питань реєстрації прав та бізнесу
Відповідь:
?? Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (набрав чинності 28.04.2020) у п.4 розділу Х закріплено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Закон України ««Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) у пункті 9 частини другої статті 9 передбачає, що у Єдиному державному реєстрі щодо юридичних осіб має міститися інформація про кінцевого бенефіціарного власника, КРІМ ???:
- політичних партій, структурних утворень політичних партій;
- професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань;
- адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат;
- об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- релігійних організацій;
- державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій;
- державних та комунальних підприємств, установ, організацій;
До Єдиного державного реєстру вноситься така інформація про кінцевого бенефіціарного власника: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника вноситься обґрунтована причина його відсутності.
???? 11.07.2021 набрав чинності наказ Міністерства фінансів від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрований Міністерством юстиції України 08.06.2021 за № 768/36390 (далі – Наказ) - http://surl.li/wnnf.
??? Отже, всі юридичні особи зареєстровані до 28.04.2020, крім визначених у п.9 ч.2 ст.9 Закону, повинні у строк з 11.07.2021 по 10.10.2021 (включно) подати державному реєстратору (НЕЗВАЖАЮЧИ на наявність в Єдиному державному реєстрі актуальних відомостей):
- заяву форми 2 або форми 4 - http://surl.li/gjsh;
- структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу;
- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником є юридична особа - нерезидент;
- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи – резидента.
Структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.
Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено за посиланням - http://surl.li/wgwl.
Структура власності підписується керівником юридичної особи.
Документи можуть підписуватись іншою уповноваженою особою (крім керівника), яка має право підпису від імені юридичної особи, зокрема представником засновника (учасника) юридичної особи відповідно до прийнятого рішення уповноваженим органом управління цієї юридичної особи. (що також має підтверджуватися відповідним документом)
Структура власності, яка подається у пакеті документів для державної реєстрації створення юридичної особи, підписується одним із засновників чи іншою уповноваженою зборами особою.
На схематичному зображенні структури власності зазначаються:
- всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами);
- всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
- розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні.
На схематичному зображенні структури власності щодо кожного кінцевого бенефіціарного власника (за наявності) зазначається опис здійснення вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи (прямий та/або непрямий).
У разі здійснення прямого вирішального впливу зазначається відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юридичній особі (дані надаються у відсотках).
У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
Подані документи також повинні відповідати вимогам до їх оформлення, передбаченим ст.15 Закону.
Крім того, ч.22 ст.17 Закону передбачено, що юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.
Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Отже, у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (наприклад керівника, місцезнаходження, тощо), відповідні документи подаються, а перевірка (верифікація) відомостей про кінцевого бенефіціарного власника проводиться ВИКЛЮЧНО у разі проставлення у заяві відмітки, що відомості потребують оновлення.
При цьому, навіть якщо у разі змін у складі засновників кінцевий бенефіціарний власник залишиться незмінним, зміни можуть відбутися у самій структурі власності, яку також необхідно оновлювати.
Окремі практичні рекомендації щодо оновлення відповідних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника надано МЮУ та ДП «НАІС», та з якими можна ознайомитися за посиланнями:
Щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, відповідно до ст.17-1 Закону, розпочнеться у 2022 році. ?