Новини

Все що Вам потрібно знати про АПОСТИЛЬ!

Все що Вам потрібно знати про АПОСТИЛЬ!
Офіційні документи, які були складені на території України, можуть бути використані на території іншої держави лише після відповідного їх посвідчення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
На сьогодні найбільш поширеним способом посвідчення документів для їх можливого використання за кордоном є проставлення апостиля, запровадженого Гаазькою Конвенцією від 1961 року.
Апостиль — це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від держав - учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька Конвенція). Він засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ.
Міністерством юстиції України здійснюється апостилювання:
1??офіційних документів, що видаються органами юстиції;
2??офіційних документів, що видаються судами;
3??документів, що оформляються нотаріусами України.
? ? ? Апостиль не проставляється на оригіналах, копіях (фотокопіях) нормативно-правових актів, роз’яснень та правових висновків щодо їх застосування, документах, що мають характер листування.
На прийняття вище вказаних документів уповноважені відділи державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України та нотаріуси, яким заявник особисто подає:
?заяву;
?документ, що посвідчує особу заявника;
оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
?документ про оплату послуги з проставлення апостиля.
Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля передається державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яким сформовано таку виписку, до територіальних органів Міністерства юстиції України.
????Плата за надання послуг проставлення апостиля на офіційних документах:
для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства - 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 гривня за один документ);
для юридичних осіб - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 гривень за один документ).
Особливість ??Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.
??Заява формується, реєструється і разом з електронними копiями документiв розмiщується в Електронному реєстрi апостилів (надалі – Реєстр) за допомогою програмних засобiв його ведення.
За результатом розгляду заяви та поданих документiв посадова особа Мiнiстерства юстицiї України проставляє апостиль або вiдмовляє у його проставленнi, формуючи за допомогою програмних засобiв ведення Реєстру відповідний електронний документ з накладенням власного кваліфікованого електронного підпису та проставленням на документ кваліфікованої електронної печатки Міністерства юстиції України. Вiдомостi про проставлення апостиля або про вiдмову у його проставленнi вносяться до Реєстру.
Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріус у встановленому законодавством порядку вiзуалiзує на паперi апостиль, сформований за допомогою програмних засобiв ведення Реєстру у формi електронного документа, з обов’язковим проставленням печатки за встановленим зразком. Документи з апостилем або повідомлення про відмову в його проставленні, видаються заявнику або iншiй особi, зазначенiй заявником у заяві, на пiдставi вiдповiдної довiреностi, наданiй такiй особi заявником. У разі відмови у проставленні апостиля плата за надання послуг з проставлення апостиля не повертається.
??Строк розгляду документів для проставлення апостиля становить до 2?? робочих днів (у разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 2??0?? робочих днів).